+1 vote
in Society by

1 Answer

0 votes
by (4.9k points)
जति  सुकै कोरोना, कोभिड वा अन्य रोगब्याद जे जे आए पनि , दशैको बेलाचाँहि जान पाइन्छ होला। त्यसबेला सर्कारले पनि सहज बनाईदिन्छ होला। त्यसैले दशैसम्म धर्यधारण गर्नुहोला।
please search by keywords in the box above.
...